شـرکت نـماد نـیرو

ارائه دهنده راه حل های جامع در زمینه انرژی

پنج شنبه -۳ اسفند ۱۴۰۲- ۰۵:۰۹

آکادمی نماد نیرو

ارزشمندترین دارایی ھای یک سازمان در قرن بیستم ابزار تولید آن بوده است و در قرن حاضر کارکنان فرھیخته وبھره وری آن ھا چنین جایگاھی خواھند داشت .آکادمی نماد نیرو جھت پرورش نیروی انسانی خبره با آموزش ھای کاربردی در حوزه انرژی ھای تجدید پذیر ، کادر خبره آن ھم در اختیار داشته تا بتوانند بیشترین بھره وری را از این سیستم بی نظیر داشته باشند .
تمایز آموزش در آکادمی نماد نیرو با دیگر مجموعه ھا :

تجربه مدرسان آکادمی

با دسترسی به دانش و تجربه روز دنیا و با بھره گیری از مدرسان خبره و با تجربه، آموزشھای خود را با رویکردی عملی ارائه می نماید. تجربه مدرسان آکادمی این امکان را برای شرکت کنندگان فراھم میآورد که بتوانند آموخته ھای خود را بطور عملی در محیط کار بکار گیرند.

اعتبار گواھینامه آکادمی

انتخاب آکادمی نماد نیرو به عنوان موسسه آموزش دھنده به مشتریان، رقبا، سرمایه گذاران، تأمین کنندگان، نھادھای قانونی و پرسنل شما نشان میدھد که به دنبال به دست آوردن و آموختن بھترینھا برای سازمان خود ھستید.

تنوع دوره ھای آموزشی

آکادمی نماد نیرو با ارائه طیف وسیعی از خدمات آموزشی و عنوان آموزشی، این امکان را برای مخاطبان فراھم میآورد تا نیازھای آموزشی متفاوت خود را از طریق این مجموعه برآورده نمایند.

روشھای متفاوت ارائه آموزش

زیرساخت موجود در آکادمی نماد نیرو این امکان را بھ وجود آورده که آموزشھا با روشھا و ابزارھای مختلف و متناسب با نیاز مشتریان ارائه گردد.

کیفیت بالای مستندات آموزشی و کمک آموزشی

سرمایه گذاری وسیع انجام گرفته در امر توسعه محتوای آموزشی و کمک آموزشی در کادمی نماد نیرو و بستر نرم افزاری به وجود آمده، باعث میشود دانشجویان علاوه بر مستندات دوره، به مجموعھای از ابزارھای عملی در حوزه مورد نظر دسترسی داشته باشند.

سھولت کار با آکادمی

ایجاد ارتباط صمیمانه و نزدیک با کارفرمایان رویکرد اصلی آکادمی نماد نیرو است. ھمکاران ما تمام تلاش خود را به کار میبندند تا خدمات خود را در حداکثر انطباق با خواسته ھای کارفرمایان خود و در یک رابطه صمیمانه ارائه نمایند.

ماموریت

چشم انداز

  دسترسی سریع:

آکادمی نماد نیرو          فروشگاه آنلاین

دفـتر مرکـزی

کرمان، خیابان خواجو، تقاطع مالک اشتر، مجتمع سلاطین، طبقه سوم، واحد پنجم

  تلفکس: 32521416 - 034             کد پستی : 7617793149        ایمیل : info@namadniroo.ir

نماد نیرو را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.